Plan- og ressursutvalget vedtok 28.06.2022 sak PS 64/22 å legge ut planforslag for Detaljreguleringsplan Mørsvik smoltanlegg – planID 1845 2021001 til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utvikling av næringsvirksomhet i Mørsvik med vannet fra Sildhopvassdraget og sjøen som basisressurser.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Miljøteknisk sedimentundersøkelse

Datarapport fra grunnundersøkelse

Geoteknisk vurdering

Innspill fra oppstartsvarsel – samlet

Særutskrift 1. gangs behandling

Oppstartsmøte 13.10.21, referat

Dokumentene i papirutgave ligger til ettersyn på servicekontoret, Sørfold rådhus.

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 28. august 2022.

Merknader må være skriftlig og kan sendes via skjema under her. De kan også sendes på e-post til post@sorfold.kommune.no

eller med vanlig post til:

Sørfold kommune, avdeling Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen

og merkes med «Detaljreguleringsplan Mørsvik smoltanlegg»