Bildet: Rådmann Stig Arne Holtedahl lover å ta tak i avvikene som revisjonsrapporten avdekker.

Brukerbetaling skal følge selvkostprinsippet

Det var kontrollutvalget som høsten 2018 bestilte en gjennomgang av brukerbetaling for vann og avløp i kommunen. Beregning av gebyrer skal følge selvkostprinsippet, som betyr at inntektene skal dekke utgiftene, men ikke mer.

Rappporten er nå klar, og den sto på sakslisten i  kontrollutvalget 2. desember.

Avisa Saltenposten hadde en artikkel om dette 7. desember.  Der viser de blant annet til 16 forbedringspunkter som revisjonen anbefaler kommunen å iverksette.

Rådmann Stig Arne Holtedahl har lest rapporten, og var til stede da kontrollutvalget  behandlet den.

–Kommunen tar revisjonsrapporten på største alvor, og den vil selvfølgelig følges opp med tiltak, hvor vi setter oss et mål og datoer for når avvikene kan lukkes, sier han.

Skal være ydmyke og åpne overfor politikere og innbyggere

–Det er viktig at kommunens virksomhet til enhver tid utføres i overensstemmelse med føringer i lov og forskrift. I den forbindelse skal vi være ydmyke og åpne overfor både innbyggere og politikere.

Jeg er også glad for at internkontrollen fungerer, det skaper trygghet også hos oss i kommunens administrasjon.

I en travel hverdag hvor mange oppgaver skal følges opp og tjenester gis, er det viktig og påkrevd at et uavhengig organ kan se oss i kortene.

Det skaper tillit mellom alle parter, så til tross for at vi har et forbedringspotensiale, er det i et kontrollperspektiv positivt, sier rådmannen, som i første omgang vil ta saken opp i strategisk ledermøte 10. desember.

–Mer konkret om oppfølging av avvikene kommer vi tilbake til, sier Holtedahl.