Veiski

Blåmann kraftverk søkes bygget ved Veiski

Søknadene skal behandles samtidig

Søkerne er Norges Småkraftverk AS (for Mørsvik kraftverk), Kobbskarelva kraftverk SUS, Nevervatnet kraft AS samt Veiski Vannkraft AS.

Det søkes om tillatelse etter vannressursloven til å bygge fire småkraftverk, som vil gi en samlet årlkig kraftproduksjon på 42,4 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 2100 husstander.

Søknadene skal behandles samtidig, og samlet belastning for området skal vurderes.

 Men før NVE (Norges vassdrags – og energidirektorat) kan behandle dem, skal de ligge på høring og offentlig ettersyn til 7. juli.

Kart som viser plassering av samtlige småkraftverk (pdf)

Her kan du laste ned søknadene med vedlegg, og høringsuttalelser kan også sendes inn elektronisk via disse nettsidene:

Mørsvik kraftverk

Kobbskarelva kraftverk

Nevervatnet kraftverk

Blåmann kraftverk

Høringsfrist: 7. juli 2016.