Området ved Kobvatn sett fra Korken

Rød ring markerer omsøkt plassering av Kobbvatnet transformatorstasjon. Foto: Ragnhild Hansen.

Felles høring for to søknader

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett SF for å bygge Kobbvatnet transformatorstasjon og omlegging av ledninger inn til den planlagte stasjonen.

Nord-Salten Kraft søker om ny ledning fra Gjerelvmo transformatorstasjon til planlagte Kobbvatnet transformatorstasjon. Søknadene sendes på felles høring.

Åpent informasjonsmøte onsdag 10. mai kl. 19.00, Kobbelv vertshus

NVE ønsker alle velkommen til åpent informasjonsmøte om søknadene onsdag 10. mai kl.19.00 på Kobbelv vertshus. På møtet vil NVE orientere om behandlingen av søknaden, mens Statnett og Nord-Salten Kraft vil være representert og orientere om planene.

Statnett fikk i 2013 og 2015 konsesjon for å utvide eksisterende transformatorstasjon ved Kobbelv. Etter nærmere vurderinger har Statnett funnet at denne plasseringen vil kreve betydelig rassikring og bli for kostbar, og søker derfor i stedet om å bygge ny stasjon kalt Kobbvatnet transformatorstasjon, ca. 2 km nord for dagens Kobbelv stasjon.

Statnett søker også om å bygge om eksisterende 420 kV-ledninger slik at de går inn til den nye stasjonen. Herunder søkes det om å bygge en ca. 1,9 km lang ny ledning på fjellet øst for Kobbelv kraftverk til planlagte Kobbvatnet transformatorstasjon, samtidig som eksisterende ledning på strekningen rives.

Vil styrke forsyningssikkerheten

Samtidig med konsesjonene til Statnett ble det gitt konsesjon til Nord-Salten Kraft AS for å bygge en ny 132 kV kraftledning fra Gjerelvmo transformatorstasjon til Kobbelv transformatorstasjon.

Nord-Salten Kraft AS søker om to traséalternativer med lengde på henholdsvis 0,4 og 0,5 km fra Gjerelvmo transformatorstasjon til planlagte Kobbvatnet transformatorstasjon. Det søkes også om å installere ny transformator og spole i Gjerelvmo transformatorstasjon. 

Bakgrunnen for søknadene er å styrke forsyningssikkerheten til Nord-Salten Krafts forsyningsområde. Dagens nett har ikke tilstrekkelig kapasitet til å mate ny produksjon inn på sentralnettet, men de planlagte tiltakene vil gjøre det mulig å realisere ny produksjon i området.

Søker også om ekspropriasjonstillatelse

Statnett og Nord-Salten Kraft søker om konsesjon i medhold av energiloven. Begge selskap søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva dette innebærer NVE`s nettsider:

Grunneierinfo

Søknadene ligger også på  NVE`s nettsider:

Kobbvatnet transformatorstasjon

Gjerelvmo transformatorstasjon og 132 kV ledning

Der ligger også skjema for elektroniske høringsuttalelser.

Uttalelser kan også sendes på e-post til nve@nve.no eller som vanlig brev til NVE, postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo.

Høringsfrist: 20. juni.