Søknaden gjelder Benchmark Genetics anlegg i Sørfjord i Sørfold.

Lokaliteten er i dag klarert for 300 tonn MTB stamfisk av laks med utslipp på 270 tonn tørrfor. Det søkes nå om utvidelse opp til 400 tonn MTB stamfisk av laks med utslipp på 370 tonn tørrfor.

Forkortelsen MTB står for maksimalt tillatt biomasse

Det er Nordland fylkeskommune som har myndighet til å gi slike tillatelser i medhold av akvakulturloven.

Før saken kan behandles der, er den sendt Sørfold kommune for kommunal behandling og offentlig ettersyn.

Søknad med vedlegg

Papirutgave av søknaden ligger til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.

Høringsfrist er satt til 4. juni 2022.

Skjema under her kan brukes til innsending av merknader.