Mange høye fjell i Sørfold

Mange høye fjell gjør at kommunen vår er en kommunikasjonsmessig utfordring. Illustrasjonsfoto: Tore vidar Solem.

Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i distriktene

Nasjonal Kommunikasjonsmysndighet (Nkom), som tidligere het Post – og Teletilsynet, forvalter en offentlig tilskuddsordning i samarbeid med fylkeskommunene.

Ordningen gir støtte til bredbåndsutbygging i områder der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd på egenhånd.

Sørfold kommune skal søke på denne tilskuddsordningen i mai i år, og har startet arbeidet.

Kommunen har knyttet til seg  firmaet Dekningsspesialisten AS, for kartlegging av mobildekningen i hele Sørfold kommune.

På bakgrunn av kostnadsoverslag ble det søkt fylkeskommunen om midler til å dekke deler av dette.

Dekningskart presenteres for kommunestyret

Dekningsspesialistens rapport for mobildekningen i kommunen er ferdigstilt, og dekningskartet vil bli presentert for kommunestyret 21. mars.

Selskapet tilbyr også rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med det videre dekningsprosjektet og utbygging av infrastruktur.

Dekningsspesialisten vil opprette en handlingsplan for veien videre mot optimalisert dekning, og grunnlag for søknad om tilskudd fra Nkom.

Kostnadene samlet til dekningsanalysen og bistand til søknaden er anslått til i underkant av 100 000 kroner.

Disse midlene har formannskapet bevilget.

Grendeutvalgene tas med på råd

I løpet av mars blir det møter med grendeutvalgene om bredbåndsutbyggingen.

Søknadsfrist til Nkom er i begynnelsen av mai, og før denne tid skal forslag til prioriterte områder ligge på høring på kommunens hjemmeside en måned.