Biblioteket

Biblioteket er stengt mandag 28. november, samt fra og med onsdag 30. november til og med tirsdag 7. desember, men har ekstra åpent tirsdag 29. november kl. 10.00-15.00.

Penger er bevilget til lekkasjesøk og tetting

Som tidligere opplyst, er det for høye konsentrasjoner av radon i deler av Rådhuset.

Dette gjelder særlig det som betegnes som bygg D, som er den nyeste delen av huset, påbygd i 1984.

Bygg D omfatter miljøbygget med Rådhussalen og kulturkontoret i underetasjen, og bibliotek samt helsestasjonen i etasjen over.

Det er særlig underetasjen i denne delen av Rådhusetat som har for høy forekomst av radon.

Etter at disse forholdene ble avdekket i 2010, ble det montert radonbrønner med vifteavsug. Kontrollmålinger påfølgende år viser at radonnivået er redusert, men det er fortsatt for høyt.

Sommeren 2016 ble lokalene til kulturkontoret tømt, og de ansatte har midlertidig tilhold i 2. etasje over den tidligere banken på Straumen.

Nå skal det settes i gang tiltak, og kommunestyret har bevilget 350.000 kroner til lekkasjesøk og tetting i underetasjen av bygg D.

Avstengt ventilasjon medfører pause i bruk av lokalene

Siden dette medfører at all ventilasjon i  hele bygg D må stenges av, må all bruk av lokalene utgå mens arbeidet pågår.

Dette medfører blant annet at Rådhussalen ikke kan brukes mellom 30. november og 7. desember. De faste brukerne har fått beskjed om dette.

Det fører også til at biblioteket må holde stengt i samme periode: Fra og med onsdag 30. november til og med tirsdag 7. desember.

NB! På grunn av denne situasjonen vil biblioteket ha ekstraordinært åpent tirsdag 29. november kl. 10.00-15.00.

Dessverre er det også stengt mandag 28. november, dette på grunn av kurs.

Sørfold kommune beklager stengningen overfor alle brukerne av biblioteket og Rådhussalen.

Mer om radon og situasjonen på Rådhuset:

Det finnes tre hovedtyper av tiltak som reduserer radon i inneluft:

  •  Trykkredusering/ventilering av grunnen 
  •  Tetting mot grunnen 
  •  Ventilasjon

På rådhuset har disse tre tiltakene vært gjennomført. For sistnevnte vil det si justering av ventilasjon for å oppnå et lite overtrykk, og den går døgnet rundt.

Men ventilasjonsanleggene på rådhuset er like gamle som bygget og har dessverre ikke lenger ønsket funksjon. Målte radonverdier har gått ned etter hvert som kommunen har iverksatt tiltak, men er ikke tilfredsstillende. 

Lekkasje er sannsynlig årsak

Radonfirma har vært på befaring og konsultert med Statens strålevern i tillegg til NGU. Begge disse etatene mener at den mest sannsynlige årsaken er lekkasjer fra byggegrunn og radon som trenger inn i bygningen gjennom utettheter.

Men finner man ingen lekkasjer, må det tas betongprøver for å se om kilden er byggematerialene.

Anbefalingen er at kommunen gjør tiltak for å finne lekkasjer fra grunnen.

Kulturavdelingen vil ikke kunne flytte tilbake til sine ordinære kontorer før kontrollmålinger etter gjennomførte tiltak viser akseptable verdier.

Etter oppnådd anbefalt verdi vil man gjøre kontrollmålinger de påfølgende 2 årene. Videre gjennomføres kontrollmålinger hvert 5 år slik som på øvrige kommunale bygg.

Kommunen har generelle rutiner for radonkontroll

Generelle rutiner for radonkontroll i Sørfold kommune er:

  •  Regelmessig kontroll av at vifter og elektrisk utstyr fungerer.
  •  Det sjekkes at radonrør er hele og at tettetiltak fortsatt er lekkasjefrie.
  •  Ved tiltak skal dette kontrolleres med målinger påfølgende vinter.
  •  Tiltak og målinger fortsetter hver vinter til tiltak lykkes og man oppnår akseptable målinger.
  •  Videre gjennomføres kontrollmålinger der man har suksessfulle tiltak hvert 5 år.