Mikal Arntzen på slåttedag

Slåttedager kan få støtte over denne ordningen, her er Mikal Arntzen i aktivitet.

Kan søke om støtte til engangstiltak i utvalgt kulturlandskap

Hvert år settes det av statlige midler til restaurering, skjøtsel og andre tiltak i det utvalgte kulturlandskapet.

I Sørfold er det Engan-Ørnes og Kjelvik som har status som utvalgt kulturlandskap.

Midlene brukes til planlegging, skjøtsel og engangstiltak. Og det er sistnevnte som lyses ut nå.

I år kan man søke om engangstiltak i det aktuelle området til:

  • Sikring eller restaurering av kulturhistorisk verdifulle bygninger
  • Åpne arrangementer som slåttedager, bygdedager, fagdager og lignende
  • Formidlingsvirksomheten ved husmannsplassen Kjelvik.

Landsbruksforetak, grunneiere, kommunen og andre med tiltak i området kan søke.

Det er Fylkesmannen i Nordland som behandler søknadene, i samsvar med forskrifter og gjeldende planer for området.

Søknadsfrist: 31. mai 2017.

Søknadsskjema (word)

Etter ufylling må skjemaet skrives ut og signeres.

Deretter kan det sendes som e-post til postmottak@fmno.no

eller med vanlig post til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø.

For eventuelle spørsmål: Kontakt Arne Farup på tlf. 75 54 78 44 eller e-post fmnoafa@fylkesmannen.no

Du er velkommen til å ta kontakt hvis du har et prosjekt som du ønsker å drøfte før søknaden sendes.