Både egenorganisert og organisert

Det er Lotteri – og stiftelsestilsynet som forvalter denne tilskuddsordningen til mangfolds – og inkluderingstiltak, som skal legge til rette for økt deltakelse i  idrett og fysisk aktivitet.

 Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret, eller være kommunale fritidsklubber/ungdomshus.

Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Få med flere jenter

Tiltakene skal rette seg mot følgende målgrupper:

  •   Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  •  Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Søknadsfrist: 16. februar kl. 13.00.

Mer om ordningen på Lotteri – og stiftelsestilsynets nettsider