Fortsatt midler som kan søkes på

Det er fremdeles midler tilgjengelig for de som ønsker å søke om tilskudd til tiltak innenfor disse ordningene.

Ny søknadsfrist for begge ordninger er 31. august 2021.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Sørfold kommune er tildelt ramme på kr. 130.000 for tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i 2021.

Dette gjelder støtte til tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd.

Prosjekter og tiltak prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Strategier for SMIL 2021-2024.

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier.

Mer informasjon om tilskuddordningen og søknadsskjema er å finne på Landbruksdirektoratets nettside

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Sørfold kommune er tildelt ramme på kr 80 000 for tilskudd til drenering av jordbruksjord 2021. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, gi potensial for økt jordbruksproduksjon, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord setter rammene for tildeling av tilskudd.

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema er å finne på Landbruksdirektoratets nettside: Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Spørsmål knyttet til tilskuddsordningene kan rettes til landbrukskonsulent Ida-Mari Bye, tlf. 468 76 553.