Dette er Sørfold ungdomsråd 2018/2019: F.v. Annie Fridhild Reiss, Mats Alexander Hjelvik (begge Straumen skole), Andreas Wold Gleinsvåg, Nora Kjær Olsen (begge Røsvik skole), Nora Dervola Vollan (Straumen skole, leder), Gaute Ruud Sevaldsen (nestleder) og Sol Ravna Jensen Drabik (begge Nordsia oppvekstsenter).

Skal sikre medvirkning

Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget 11. juni 2018. Loven trer i kraft 1. januar 2020, mens blant annet bestemmelsene som nå er på høring, trer i kraft høsten 2019 i forbindelse med kommunevalget.

Forskrift om tre lovpålagte råd er på høring til 1. april : råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

Denne artikkelen handler om ungdomsråd.

Ungdomsrådene knyttes nærmere kommunestyrene

Sørfold har i mange år hatt eget ungdomsråd, bestående av representanter som skolenes elevråd oppnevner. Rådet konstituerer seg selv.

 De har også en årlig tilskuddspott som de kan fordele til aktivitetsfremmende tiltak for ungdom.

Begge disse momentene blir litt annerledes med ny kommunelov og ny prosedyre for mandat og valg.

Som før kan elevråd eller ungdomsorganisasjoner finne kandidater, men valg av ungdomsråd skal foretas av kommunestyret og vil være en del av valg av styrer og råd i etterkant av årets kommunevalg.

Nytt ungdomsråd vil da bli valgt for en periode på to år.

Med den nye loven vil det ikke være mulig å delegere vedtakskompetanse til ungdomsrådet. Dette betyr i klartekst at ungdomsrådet kan foreslå hvordan tilskuddsmidler skal fordeles, men det er kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Så kan man spørre seg: Kan ungdoms medvirkning styrkes hvis ungdomsrådene får mindre myndighet enn før? Og hva innebærer det at ungdomsrådet skal være rådgivende for kommunestyret?

Dette er noen av momentene som ungdområdet i Sørfold skal diskutere når de møtes 4. februar.

Lagt til rette for å inkludere ungdom i høringen

Kommunaldepartementet har listet opp en del spørsmål og svar som belyser dette, for å gjøre det enklere for de unge å forstå hva som ligger i forskriften.

Disse er utformet i klart og lettfattelig språk. Det er også lagt til rette for at ungdomsråd kan sende inn egen høringsuttalelse til forslaget til forskrift.

Her er link til forskrift på høring, og:

Spørsmål og svar om ungdomsråd