Elvkroken

Rydding langs fjorden: Her i Elvkroken er det ryddet, og utsikten har blitt bedre.

Utsiktsrydding

Målet med ryddeprosjektet er at Salten skal fremstå som en attraktiv region i reiselivssammenheng.

Og det skal ryddes langs jernbane, veier, elver og fjorder.

Med svarfrist 24. januar har sekretariatet i Salten Regionråd bedt kommunene om å melde sin interesse for å delta i dette prosjektet. De ber også om oversikt over prioriterte strekninger.

–  Med bakgrunn i materialet vi får inn vil regionrådet i sitt møte i februar 2017 ta stilling til om det skal jobbes videre med prosjektet med tanke på finansiering og gjennomføring, skriver sekretariatet i brevet som er sendt ut.

Rydding de siste årene hatt fokus på å redusere viltpåkjørsler

–  Sørfold kommune er svært interessert i å delta i dette ryddeprosjektet, skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen på vegne av Sørfold kommune.

– Vi har siden 2007 deltatt i et samarbeid mellom flere Saltenkommuner om rydding langs hovedveiene i Salten.

De første årene var opplevelsesverdien av landskapet for fastboende, tilreisende og turister, sentralt for utvelgelsen av ryddestrekninger, i tillegg til trafikksikkerhet og viltproblematikk.

Kommunene sto for all planlegging og organisering av prosjektet, mens Statens Vegvesen finansierte gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet gjennomførte de første årene mye hogst av virke som gikk til biobrensel. Store deler av arealene er gjenryddet flere ganger etter den første hogsten.

På grunn av begrensede midler fra Statens Vegvesen, har kommunene i de senere årene konsentrert ryddingen til områder som har vært spesielt utsatte for elgpåkjørsler.

Dette har ført til at arealer der utsiktsrydding var hovedformålet, ikke er blitt prioriterte, og følgelig har grodd til igjen, skriver næringssjefen.

Viktig å ha fokus på gjenrydding

Sammen med brevet fra Sørfold kommune ligger det en liste over områder med stort behov for utsiktsrydding, blant annet punktrydding rundt utsiktspunkt i Løkthågen og Kobvatn, og lengre sammenhengende ryddestrekninger i Nordfjord og på Sommerset.

Kommunen ønsker også innspill om prioriterte strekninger fra grendeutvalgene.

Men: aller først må en avvente behandlingen i Salten Regionråd nå i februar. Der vil det bli avklart om det skal jobbes videre med prosjektet, og det vil dermed ikke ha noen hensikt å gå ut til grendeutvalgene før man vet om prosjektet blir realisert.

–  I forbindelse med et slikt prosjekt er det også viktig å ha fokus på gjenrydding og vedlikehold, sier næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Når det gjelder kommunenes prosjekt med rydding langs hovedveiene i viltsammenheng, vil dette søkes videreført i samarbeid med Statens Vegvesen.